Enllaç entre 'innovaCP' i la plataforma educativa 'Clickedu' ®


Gràcies a un acord de col.laboració i desenvolupament, si el seu centre utilitza la plataforma educativa Clickedu, el sistema de control d'assistència innovaCP pot treballar amb les dades dels alumnes i assistència de Clickedu. El funcionament d'aquest enllaç està automatitzat i és totalment transparent pel centre.

Amb innovaCP tindrà el control d'assistència amb empremta dactilar integrat: Les assistències als terminals estaràn sempre reflexades a Clickedu. S'ha acabat passar llista a mà (i els errors que això pot comportar)

Donat que innovaCP disposa d'un sistema d'avisos i alertes per advertir de faltes d'assistència als serveis on s'han instal.lat els terminals d'empremtes (per exemple el menjador), és important que aquest sistema ignori les absències al centre dels alumnes (justificades o no). Així, si s'ha introduït a Clickedu una falta d'assistència al centre d'un alumne, innovaCP ignorarà l'alerta si aquell alumne no va al menjador escolar (o altre servei), evitant així falses alertes. De la mateixa manera, no és menys important que les assistències reals que hi ha hagut retornin a Clickedu pel seu tractament i/o facturació.

A continuació remarquem els trets principals d'aquest mòdul:

Obté els abonats als serveis

Aquests és un dels aspectes més importants.

Tota la gestió d'abonar (subscriure) alumnes als serveis (menjador, etc) es realitza directament a la plataforma Clickedu. Quan vosté genera informes d'assistència desde l'aplicació innovaCP, o bé el sistema dispara alertes d'absències als serveis, aquesta informació es contrasta sempre amb la informació d'assistència obtinguda de Clickedu.

D'aquesta manera les alertes per absències, o els informes que realitza innovaCP de les assistències, son sempre reals, és a dir, es té en conta si prèviament l'alumne o els tutors han comunicat l'absència al centre, o bé l'alumne ha hagut de marxar del centre durant el dia per qualsevol motiu (i ha estat introduïda a Clickedu).

Aquesta informació també es fa servir quan s'està monitoritzant l'assistència a un servei en temps real (mitjançà un PC o un mòbil o tableta). La informació dels alumnes que encara no han assistit al servei està filtrada previament per l'assistència al centre obtenida de Clickedu.